Εγγύηση 2 ετών

Η εταιρία μας, σας παρέχει επιπλέον ασφάλεια, παρέχοντας σας πέρα της εργοστασιακής, εγγύηση 2 ετών.

Όροι εγγύησης:

 1. Η εγγύηση καλύπτει κάθε ανωμαλία ή βλάβη που οφείλεται αποκλειστικά στην κατασκευή της συσκευής ή σε ελαττωματικά εξαρτήματα.
 2. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης η εργασία, τα έξοδα μετακίνησης του τεχνικού και τα ανταλλακτικά παρέχονται δωρεάν ,καθώς και η μεταφορά της συσκευής αποκλειστικά με τα συνεργαζόμενα πρακτορεία, αν ο τεχνικός κρίνει ότι η επισκευή πρέπει να γίνει στο service της εταιρείας.
 3. Η εταιρεία μας έχει το δικαίωμα να καθορίζει τον τρόπο και τόπο επισκευής των βλαβών κατά την κρίση της.
 4. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης κλήσης: απουσίας, λαθος χρήση, προβλημάτων εγκατάστασης η ανάγκη επίδειξης λετουργίας, ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα κίνησης και το κόστος επίσκεψης του τεχνικού.
 5. Η εγγύηση παρέχεται μόνο στον αρχικό αγοραστή και παύει να ισχύει σε περίπτωση που στη συσκευή έχει επέμβει για επιδιόρθωση άλλoς τεχνικός, εκτός από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό της εταιρείας μας.
 6. Ενδεχόμενη επισκευή ή αντικατάσταση μερών μίας συσκευής ή της ίδιας της συσκευής δεν παρατείνει τη διάρκεια της εγγύησης, η οποία συνεχίζει σε κάθε περίπτωση έως τη λήξη της.
 7. Σε περίπτωση αντικατάστασης κάποιου εξαρτήματος μίας συσκευης,περέχεται εγγύηση για το συγκεκριμένο εξάρτημα ή ανταλλακτικό,όση και/ο χρόνος εγγύησης της συσκευής, αρχής γενομένης από την ημερομηνία αντικατάστασης.
 8. Η εγγύηση δεν ισχύει για βλάβες που προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από αμέλεια, παράλειψη, κακή χρήση, κακή εγκατάσταση ή πάσης φύσεως επέμβαση στη συσκευή από μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης, δεν ισχύει για βλάβες που οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες που αλλοιώνουν την υφή της συσκευής (όπως π.χ. χημικά,τοξικά,άλατα κ.τ.λ.), καθώς και για βλάβες προερχόμενης από κακή σύνδεση σε τάση διαφορετική από την αναγραφόμενη στην πινακίδα της συσκευής σε μη γειωμένο ρευματοδότη (πριζα) και σε μεταβολές τάσης του δικτύου (πτώση,υπέρταση).
 9. Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες ή απώλειές των συσκευών ή παρελκόμενων τους ,που οφείλονται σε μεταφορές,που γίνονται με ευθύνη του πελάτη από τρίτους.
 10. Η εγγύηση δεν θίγει τα δικαιωματα του αγοραστή οπως αυτά προβλέπονται βάσει της Ευρωπαίκής Οδηγίας 1999/44/EC και της Ελληνικής νομοθεσίας.
 11. Κάθε συσκευή ελέγχεται προσεκτικά κατά την παραγωγή και δεν γίνεται αντικατάστασή της παρά μόνο σε περίπτωση ανεπανόρθωτης βλάβης ή επαναλαμβανόμενης ίδιας βλάβης ή λόγω υψηλόυ κόστους της επισκευής.
 12. Στην εγγύηση δεν περιλαμβάνονται οι λαμπτήρες φωτισμού,οι κεραμικές επιφάνειες ,τα αξεσουάρ, καθώς και τα πλαστικά ,επισμαλτωμένα και γυάλινα μέρη των συσκευών, εκτός εάν αποδειχθεί πως πρόκειται για ελάττωμα κατασκευής.
 13. Οι ζημιές που προκαλούνται κατά τη μεταφορά της συσκευής δεν καλύπτονται από την εγγύηση
 14. Η εγγύηση δεν καλύπτει προβλήματα που προκύπτουν σε συσκευές που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια επαγγελματικής χρήσης.

Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. Περιοδικό επανέλεγχο, επισκευή ή συντήρηση ή αντικατάσταση τμημάτων λόγω κανονικής ή φυσιολογικής φθοράς του προϊόντος.
 2. Κόστη που απορρέουν ή σχετίζονται με μεταφορά, μετακίνηση/αφαίρεση ή εγκατάσταση του προϊόντος.
 3. Κακή χρήση ή χειρισμό του προϊόντος συμπεριλαμβανομένης και της αδυναμία χρήσης του προϊόντος βάσει των προδιαγραφών του κατασκευαστή ή για την ενδεικνυόμενη χρήση ή λόγω εσφαλμένης εγκατάστασης.

 4. Ζημιές, οι οποίες προέρχονται από κεραυνό, πυρκαγιά, ανώτερα δύναμη, πολεμικές συγκρούσεις, δημόσιες εξεγέρσεις, κακή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, κακό αερισμό ή οποιοσδήποτε άλλης αιτίας, η οποία δεν υπόκειται στον έλεγχο της Νοικοκυρά Outlet.

 5. Στην περίπτωση πλυντηρίων ρούχων – πιάτων αλλά και σε ψυγεία με παγομηχανή και μηχανισμό σερβιρίσματος νερού δεν καλύπτονται βλάβες που οφείλονται στα άλατα που περιέχονται στο νερό παροχής τους.
 6. Δεν καλύπτονται ζημιές που προέρχονται λόγω πλημμελούς συντήρησης εξωτερικών σωληνώσεων σύνδεσης παροχής νερού με τις συσκευές ψύξης.